build free website

MARZENIA DZIECI SIÊ SPE£NIAJ¥ ..

..... MY ZROBILIŒMY Z TEGO SAMOCHODZIK - HILLBIL XTR-8.

PODZIELCIE SIĘ NASZĄ STRONĄ!

OD POMYS£U DO REALIZACJI

Samochodziki nie mia³y tylko dobrze i realistycznie wygl¹daæ ale równie¿ posiadaæ cechy takie jak przyspieszenie zwinnoœæ oraz mo¿liwoœæ miejsca dla dwojga doros³ych osób.
Natomiast g³ównym celem by³o wyprodukowanie autka co stwarza niesamowit¹ radoœæ i w³aœnie to wyró¿nia naszego HILLBIL do dziœ.
 


Wiele sie zmieni³o od tamtego czasu..
Nasze ca³e serce oraz doœwiadczenie w³o¿yliœmy w nowy model XTR-8.

Chêtnie zapraszamy na jazdê próbna..